نیاز به نیرو جهت کار در تکستیل

نیاز به نیرو جهت کار در تکستیل

نیاز به چند نیروی متخصص و ساده برای کار در تکستیل (نساجی)

  • سرویس رفت و آمد مهیا می باشد
  • نهار با کارخانه می باشد
  • حقوق روزانه 70 لیر پرداخت هفتگی