فروش واحد های نوساز در استانبول ترکیه

در بهترین منطقه غرب استانبولخیابان جمهوریتواقع در ۲ بلوک ۱۱طبقهواحدها از یک خواب تا پنج خوابدر ۴تیپ مختلفبا متراژ های متفاوت ملزومات به کار رفته داخل سیته. همه کالیته و…

ادامه خواندن فروش واحد های نوساز در استانبول ترکیه