فروش واحد های نوساز در استانبول ترکیه

در بهترین منطقه غرب استانبولخیابان جمهوریتواقع در ۲ بلوک ۱۱طبقهواحدها از یک خواب تا پنج خوابدر ۴تیپ مختلفبا متراژ های متفاوت ملزومات به کار رفته داخل سیته. همه کالیته و…

ادامه خواندن فروش واحد های نوساز در استانبول ترکیه

فروش واحد های نوساز در استانبول ترکیه

واحد های .1.2.3.4 خوابهاز 64 متر تا 399 متربالکننوساز آماده تحویلمتریال درجه 1پارکینگ سرپوشیدهفضای سبزسالن فیتنساستخر سر پوشیده و سربازدسترسی عالیدارای تراموا از خود محل پارک کودکانسونا حمام ترکیشروع قیمت…

ادامه خواندن فروش واحد های نوساز در استانبول ترکیه

فروش واحد نوساز در باغچه شهیر استانبول

واحد های .2.3.4.5 خوابه110 متر.148متر.187متر.364متربالکننوسازمتریال عالیپارکینگ سرپوشیده و سربازفضای سبزسالن فیتنساستخر سرپوشیده و سربازحمام ترکیزمین بسکتبالپارک بازی دسترسی عالیمحوطه بازی کودکانشروغ قیمت از 1.923.000 لیر الی 11.277.000 لیر

ادامه خواندن فروش واحد نوساز در باغچه شهیر استانبول

فروش واحد نوساز در باغچه شهیر استانبول

واحد های 1.2.3.4 خوابه75 متر.105متر.150متر.185متربالکننوسازمتریال عالیپارکینگ سرپوشیدهفضای سبزسالن فیتنساستخر سرپوشیده و سربازحمام ترکیزمین بسکتبالدسترسی عالیمحوطه بازی کودکانشروغ قیمت از 460/000 لیر الی 1.800.000 لیر

ادامه خواندن فروش واحد نوساز در باغچه شهیر استانبول

فروش واحد نوساز در بیلیکدوزو استانبول

واحد های 2 خوابه120 متربالکننوساز آماده تحویلمتریال درجه 1پارکینگ سرپوشیدهفضای سبزسالن فیتنساستخرحمام ترکیزمین بسکتبالدسترسی عالیقیمت از 550/000 لیر

ادامه خواندن فروش واحد نوساز در بیلیکدوزو استانبول

فروش واحدهای نوساز در بیلیکدوزو استانبول

واحد های 1 خوابه80 متربالکننوساز آماده تحویلمتریال درجه 1پارکینگ سرپوشیدهفضای سبزسالن فیتنساستخردسترسی عالیشروع قیمت از 365.000 لیر الی 490.000 لیر

ادامه خواندن فروش واحدهای نوساز در بیلیکدوزو استانبول

فروش واحدهای نوساز در بیلیکدوزو استانبول

واحد های 1.2 خوابه 108 متر-70 متربالکننوساز آماده تحویلمتریال درجه 1پارکینگ سرپوشیدهفضای سبزسالن فیتنساستخردسترسی عالیشروع قیمت از 375.000 لیر الی 720.000 لیر

ادامه خواندن فروش واحدهای نوساز در بیلیکدوزو استانبول

فروش واحدهای نوساز در بیلیکدوزو استانبول

واحد های 1.2.3 خوابه 169 متر- 128 متر-80 متر بالکننوساز آماده تحویلمتریال درجه 1پارکینگ سرپوشیدهفضای سبزسالن فیتنساستخردسترسی عالیفاصله از دریا 700 مترشروع قیمت از 395.000 لیر الی 1.870.000 لیر

ادامه خواندن فروش واحدهای نوساز در بیلیکدوزو استانبول